KOBAR – ettevõtjate ja ettevõtlusesse panustajate koostööplatvorm  

KOBAR on Pärnumaa ettevõtjate, ettevõtluse tugistruktuuride ja haridusasutuste ettevõtlusalane koostööplatvorm, mille eesmärk on üheskoos leida parimad lahendused ettevõtluse kasvuks ja piirkonna arenguks. Koostööplatvormina hõlmab KOBAR nii füüsilist (ruumid Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis) kui ka virtuaalseid keskkondi. KOBARa tuumpartneriteks on ühisesse füüsilisse keskkonda koondunud SA Pärnumaa Arenduskeskus/Pärnumaa Ettevõtlusinkubaator ja TÜ Pärnu kolledž. 

 

KOBARa idee algus

KOBARa idee sai alguse TÜ Pärnu kolledži, SA Pärnumaa Arenduskeskuse ja Pärnu Linnavalitsuse ühisprojektist, mille idee oli koondada Pärnu maakonna olulisemad arendus- ja koostööorganisatsioonid ühte füüsilisse kohta kolledži hoones. 2021. aasta kevadel valmisidki kolledžis ümberehitus- ja rekonstrueerimistööde tulemusena ruumid enam kui 2000 m2 suurusel pinnal, kuhu kolisid Pärnumaa Arenduskeskus ja Pärnumaa Ettevõtlusinkubaator. Koostöös konsultatsioonibüroo Cumulusega viidi läbi uuring olemasoleva ettevõtlusmaastiku analüüsiks ja vajaduste väljaselgitamiseks. Sellele tuginedes on sõnastatud KOBARa tegutsemispõhimõtted ja -suunad.   

 

Kuidas saame abiks olla?

Lahendab probleemi, kus piirkondlikul tasandil on seni olnud puudu lüli, mis ühendaks süsteemselt ettevõtjaid, ettevõtluse tugistruktuure ja haridusasutusi, et toetada piirkonna majandustegevust ning aidata kaasa uute teadmiste tekkele ja piirkonna arengule. 

Toimib, aidates avatud ja õppiva organisatsioonina kaasa ettevõtluse tugistruktuuride koostööle ettevõtjatega, viies kokku nõudluse ja pakkumise, et kujundada uut koosloomelist ja vajaduspõhist teadmust. 

Loob teadmust, võimaldades organisatsioonidel teadmisi vahetada, et luua osapooltele uut väärtust ja tagada uuenduste levik. Uuenduste eesmärk on luua ja arendada kestlikke tooteid ja teenuseid, mis toetavad ettevõtluse arengut ning laiemalt kogu piirkonna sotsiaalmajanduslikku edenemist.

KOBAR: 

 • Lahendab probleemi, kus piirkondlikul tasandil on seni olnud puudu lüli, mis ühendaks süsteemselt ettevõtjaid, ettevõtluse tugistruktuure ja haridusasutusi, et toetada piirkonna majandustegevust ning aidata kaasa uute teadmiste tekkele ja piirkonna arengule. 

 • Toimib, aidates avatud ja õppiva organisatsioonina kaasa ettevõtluse tugistruktuuride koostööle ettevõtjatega, viies kokku nõudluse ja pakkumise, et kujundada uut koosloomelist ja vajaduspõhist teadmust. 

 • Loob teadmust, võimaldades organisatsioonidel teadmisi vahetada, et luua osapooltele uut väärtust ja tagada uuenduste levik. Uuenduste eesmärk on luua ja arendada kestlikke tooteid ja teenuseid, mis toetavad ettevõtluse arengut ning laiemalt kogu piirkonna sotsiaalmajanduslikku edenemist. 

KOBAR töötab neljal tegevussuunal: partneri, klubi, eksperdi ja kavandajana. 

 • Partnerina keskendub KOBAR osaliste tuumkompetentsile, st standardsetele põhitegevustele regionaalses tegevusruumis ja ettevõtetele pakutavatele teenustele. Koostöös KOBARa osalistega ühtlustatakse kommunikatsioon ja lepitakse kokku tegevusrutiinid. 

 • Klubina on KOBARa fookuses luua ja hoida regioonis osaliste võrgustikku, mille tulemusena pakutakse nõudlusest lähtuvat teadmust. Toe ja teenuste pakkumine tugineb valdavalt osapoolte baaskompetentsidele ja tegevusaladele. Klubina on KOBARa keskne ülesanne arendada kogukonda, hoida võrgustikku ja kujundada suhtlusruum, mille tegevusest selguvad ettevõtjate täpsemad vajadused. Tänaseks on näiteks käivitunud KULTUURIKOBARa arutelud. 

 • Eksperdina on KOBAR teadmuskeskus oma spetsiifilises valdkonnas, olles partneriks teistele teadmuskeskustele Eestis või rahvusvaheliselt. Teadmuskeskuse tippekspertiisi võimekus tugineb püsivatele ja standardsetele ressurssidele – eelkõige pikaajalise töökogemusega kompetentsetele inimestele ekspertrühmana ja KOBARdumise protsesside käivitajana toimivatele mahukatele teadus-arendusprojektidele. Käivitajaks on tugeva ekspertrühma (huviliste) kujunemine ja mahukate teadus-arendusprojektide elluviimine. Sellisteks valdkonnaks on näiteks heaoluteenuste disain (turism, sotsiaaltöö korraldus, teenusedisain). 

 • Kavandajana (ingl pipeline) pakub KOBAR tipp-spetsialiseeritud valdkondades ettevõtjatele teadmussiirde rätsepalahendusi, rahuldamaks ettevõtjate vajadusi innovatsiooni- ja/või teadus-arendusprojektide järele. Nende võimekuste arendamine on pikaajaline investeering teadusesse. Alguses võib see tähendada KOBARa rahvusvaheliste ja siseriiklike ekspertpartnerite kompetentsi kasutamist ja kohapeale toomist. 

KOBAR käivitab ja arendab eelmainitud tegevussuundi, olles võimekas partner ja selgitades selleks välja ettevõtjate/osaliste vajadused. Selleks tuleb kujundada koostöövõrgustik ja õppivale organisatsioonile omane keskkond. KOBARa käivitamise faasis on kesksel kohal arendada, tugevdada ja mitmekesistada baasvõimekusi, seejärel arendada järk-järgult teadus-arendusvõimekust ning selle jagamist ja rakendamist laiemalt. Puuduvad võimekused hangitakse alguses teistest vastavat kompetentsi omavatest teadmuskeskustest. KOBARa eksperdi ja kavandaja tegevussuundi arendatakse järk-järgult vastavalt osapoolte valmisolekule. 

 

KOBARa olulisimad tegevusvaldkonnad on esialgu järgmised: 

 • Teenusedisain 
 • Turismiarendus 
 • Sotsiaaltöö ja rehabilitatsioon 
 • Inkubatsioon koostöös Tehnopoliga 

KOBARa peamised kasvava tähtsusega tegevusvaldkonnad on: 

 • Digivaldkond 
 • Energeetika, kliima ja rohemajandus 
 • Ringmajandus (tugevalt seotud rohemajandusega) 
 • Insenertehniline võimekus (sh tootmisettevõtluse inkubaator)