Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA)

Ülikool võib arvestada teistes kõrgkoolides ja koolitusasutustes läbitud taseme- ja täiendusõpet ning töökogemuse ja vaba aja raames õpitut vastuvõtutingimuste ja õppekava täitmise osana. Varasemaid õpinguid ja töökogemust arvestatakse üliõpilase, eksterni või ülikooli kandideerija taotluse alusel. VÕTA-t võib kasutada õppekava täitmisel piiramata mahus, kuid seda ei rakendata lõpueksamite ja -tööde kaitsmise puhul. Lisaks võib õppekavas olla määratud õppeained, mille puhul varasemaid õpinguid ja töökogemust ei arvestata.

VÕTA-ga üle kantud ained lähevad arvesse õppekoormuse arvestamisel ja ka õppetoetuste ning erialastipendiumi taotlemisel. Tulemusstipendiumi taotlemisel ei loeta õppekava täidetud mahu hulka VÕTA-ga täidetud õppekava mahtu.

Varasemate õpingute ja töökogemusest õpitu arvestamist reguleerib Tartu Ülikooli õppekorralduseeskirja lisa 3. Üliõpilasel/eksternil on võimalik esitada üks VÕTA taotlus semestris. 

Varasemaid õpinguid ja töökogemust arvestatakse üliõpilase esitatud taotluse alusel. Taotlus tuleb esitada kolledži õppekorralduse spetsialistile vähemalt 3 tööpäeva enne VÕTA komisjoni toimumist. Hiljem esitatud taotlused vaadatakse läbi järgmise kuu VÕTA komisjonis. 

Varasemaid õpinguid ja töökogemust võib arvestada õppekava täitmisel piiramata mahus, kuid seda ei rakendata lõpueksamite ja lõputööde kaitsmise puhul. 

Kõik dokumendid tuleb esitada digiallkirjastatult ühes digikonteineris ja saata õppekorralduse spetsialistile ühe e-kirja lisana või tuua kohale paberkandjal. Taotleja vastutab esitatud dokumentide ja muude materjalide õigsuse eest. 

 

Eelnevate õpingute arvestamine 

 1. Taotlus  
 2. Lisa 1 (õppeainete arvestamine) 
 3. Õpingute läbimist tõendav dokument (diplom, akadeemiline õiend, tunnistus), välja arvatud juhul, kui õppeinfosüsteemis on õppeaine sooritamine tõendatud (õpingud Tartu Ülikoolis). 
 4. Eelnevalt läbitud aine sisu kirjeldav dokument või ainekava (v.a Tartu Ülikoolis sooritatud ained). 

Töökogemuse arvestamine 

 1. Taotlus 
 2. Lisa 2 (töökogemuse arvestamine) 
 3. Töökoha tõend (tööstaaž vähemalt 6 kuud), kus on kirjas ametikoht ja ajavahemik, mil vastavas ettevõttes/asutuses töötati. 
 4. Aine õpiväljundite analüüs Wordi dokumendina (aine õpiväljundid on leitavad ÕIS-ist). 

Täiendusõppe arvestamine 

 1. Taotlus 
 2. Lisa 1 (täiendusõppe arvestamine) 
 3. Täiendusõppe läbimist tõendav dokument, välja arvatud juhul, kui õppeinfosüsteemis on täiendusõppe sooritamine tõendatud (õpingud Tartu Ülikoolis) 
 4. Täienduskoolituse programm 
 5. Lisasse 1 on vaja märkida taotletava õppeaine lahtrisse mitte täiendusõppena läbitud aine, vaid leida vasteks Tartu Ülikooli aine, mis on mahult ja õpiväljunditelt täiendusõppe ülekandmiseks sobilik. 

VÕTA taotlemine on tasuline, taotluse läbivaatamise tasu kehtestab rektor. Alates 2024/2025. õppeaastast on tasuks 12 € taotletava ainepunkti kohta. Tasu makstakse enne hindamist. 

VÕTA taotlemine on tasuta, kui:

 • taotletakse Tartu Ülikoolis läbitud õppeainete või täiendusõppe vastavuse hindamist, mille tulemus on saadud kuni 12 aastat tagasi;
 • taotletakse varasemate õpingute ja töökogemuse vastuvõtutingimustele vastavuse hindamist;
 • taotletakse Tartu Ülikooli õpirändes sooritatu arvestamist mõne muu õppekava täitmisel.

Taotlust hindab VÕTA komisjon. Hinnatakse taotluses kirjeldatud õpiväljundite vastavust selle õppeaine, mooduli või õppekava õpiväljunditele, mille arvestamist taotletakse. Komisjon teavitab taotlejat kirjalikult 30 päeva jooksul alates taotluse saamisest.  

Hindaja peab negatiivse otsuse korral vastama taotlusele kirjalikult ühe kuu jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast. VÕTA dokumendid tuleb saata VÕTA nõustajale, kelle ülesanne on nõustada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamisega seotud küsimustes. Üldiste ja keerukamate küsimuste korral võib pöörduda ka vota@ut.ee. 

Juhul, kui taotleja ei ole rahul varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamiseks esitatud taotlusele saadud vastusega, on tal õigus see otsus vaidlustada.

Esmane apellatsioon tuleb kas suuliselt või kirjalikult esitada samale isikule või komisjonile, kes tegi otsuse varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamiseks.

Kui otsuse teinud isik (või komisjon) oma otsust ei muuda, siis võib üliõpilane esitada õppeprodekaanile apellatsiooni seitsme päeva jooksul vaidlustatava otsuse teatavaks tegemisest arvates.

Järgnevad apellatsioonid tuleb esitada kindlasti kirjalikult:

apellatsioon varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise otsusele

Apellatsioonile on soovitatav lisada vaidlustatava otsuse koopia ning võimalusel täiendavaid dokumente oma põhjenduste toetuseks (originaalid ja koopiad).

Järgnevad apellatsioonid tuleb esitada kindlasti kirjalikult. Vaidlustamise järgnevus, apellatsiooni lahendamise võimalused ja vastamise tähtajad on sätestatud õppekorralduseeskirjas.

VÕTA dokumendid tuleb saata VÕTA nõustajale, kelle ülesandeks on nõustamine varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamisega seotud küsimustes. 

 

Võta nõustajad Pärnu kolledžis

Urve Tammann

Urve Tammann
urve.tammann@ut.ee
445 0547

Helen Viik

Helen Viik
helen.viik@ut.ee
445 0537

Sülvi Mõlder

Sülvi Mölder
sulvi.molder@ut.ee
445 0535