Autor:
Unplash

Pärnu linna õpilaste teadustööde konkurss 2023

Nõuded:

  • Konkursitööks võib olla uurimus, mingist konkreetsest uurimisobjektist või -valdkonnast.
  • Valdkond ja teema on vabad.
  • Uurimus kajastab õpilase uurimistulemusi ja seisukohti ning ei piirdu üksnes refereerimisega.

Tööde esitamise tähtaeg on 08.05.2023

Konkursil osalemiseks esitada järgmised materjalid:

  • Eestikeelne täismahus uurimistöö (esitatav töö peab koosnema järgmistest osadest: tiitelleht, sisukord, sissejuhatus, kirjanduse ülevaade, materjal ja metoodika, tulemused, arutelu, kokkuvõte, kasutatud allikate loetelu, vajadusel lisad).
  • Praktiline töö ei sobi konkursile.
  • Uurimistöö ei tohi olla ainult uuring, vaid peab kindlasti sisaldama teemakohase kirjanduse ülevaadet.

Töö palume esitada elektroonselt PDF-vormingus: monika.kumm@ut.ee (Monika Kumm)

Uurimistööde hindamine:

  • Esimeses voorus hinnatakse konkursi nõuetele vastavaid ja tähtajaks konkursile laekunud töid.
  • Teise vooru kutsutud tööde autorid esitlevad oma tööd ja läbivad vestluse komisjoni liikmetega.

Teine voor toimub: 16.05.2023, kell 12.00, TÜ Pärnu kolledžis, Ringi 35.

Uurimistöö kaitsmisel antakse ettekandeks aega maksimaalselt 10 minutit