Rahvusvaheline koostöö

Kolledži edu aluseks on muuhulgas rahvusvaheline teadus- ja arendustegevus, mis kajastub ka kolledži visioonis ja missioonis. Rahvusvahelist edukust mõõdetakse nii kolledži enda kui ka Pärnu(maa) kaasatusega rahvusvahelisse arengukoostöösse ja ettevõtlusse. Kolledži rahvusvahelise koostöö eesmärk on laiendada kontaktivõrgustikku ja teadmusgeograafiat, et olla eelkõige Läänemere regioonis oma valdkondades arvestatav tegija, kes mõnes kitsamas valdkonnas kannaks ka regiooniliidri rolli. 

Rahvusvahelise koostöö keskmes on: 
• koostöö strateegiliste partneritega ja osalemine võrgustikes 
• õppejõudude, töötajate ja tudengite vahetusprogrammid 
• teadus- ja arendusprojektid 
• õppekoostöö 
• sündmused 
• tudengite välispraktikad 

Laiemas plaanis jaguneb rahvusvaheline koostöö kaheks suuremaks suunaks: osalemine võrgustike töös ja koostöö konkreetsete partnerorganisatsioonidega. 

Osalus võrgustikes

La Fondation pour la Formation Hôtelière on sõltumatu heategevusfond, mis on asutatud 1973. aastal ja registreeritud Šveitsis.  
Fond on pühendunud Kesk- ja Ida-Euroopa külalislahkusmajanduse töötajate haridusele ja koolitusele koostöös partnerinstitutsioonidega (külalislahkusmajanduse- ja turismikoolid, kolledžid ja ülikoolid ning rahvusvahelised kutseorganisatsioonid), pakkudes praktilist abi koolitamisel, andes toetusi õppekeskkonna ja -taristu arendamiseks ning pakkudes abi õpetajatele ja koolitajatele tuleviku kindlustamiseks. 2021. aasta sügise seisuga on fondil 34 partnerinstitutsiooni 18 Kesk- ja Ida-Euroopa riigis. 

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž on ECSB liige 2006. aastast, esindajad dotsent Arvi Kuura ja lektor Margus Kõomägi. ECSB on suurim, vanim ja respekteerituim ettevõtluse edendamise organisatsioon Euroopas, kuhu kuulub ligi 400 liiget umbes 30 riigist ning mis omakorda kuulub maailmaorganisatsiooni International Council for Small Business (http://www.icsb.org/). ECSB/ICSB ühendab nii praktikud kui ka teoreetikud. Arvi Kuura on organisatsiooni asepresident Eestis.   

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž on IPMA liige 2008. aastast, esindaja dotsent Arvi Kuura. IPMA on suurim, vanim ja respekteerituim projektijuhtimise erialaorganisatsioon maailmas. IPMA on katusorganisatsioon riiklikele erialaorganisatsioonidele, ühendades üle 50 riikliku organisatsiooni kõikidelt kontinentidelt.  

Pärnu kolledžis on asutatud ka  Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsioon (EPMA – www.epma.ee). 

Pärnu kolledž on SDNi liige 2010. aastast. SDN on rahvusvaheline organisatsioonide võrgustik, mis ühendab teenuste disaini valdkonnast ja selle arendamisest huvitatud ettevõtteid ja ülikoole. SDN loodi 2004. aastal ning tegutseb 2008. aastast MTÜ-na, olles aktiivne kogukond, mis korraldab teenuste disaini konverentse, seminare, annab välja ajakirja jne. Liikmelisus selles võrgustikus on aidanud kolledžil arendada teenuste disaini kompetentsi ning olla valdkonna arendaja Eestis.  

ATLAS on asutatud 1991. aastal, et arendada turismi- ja vaba aja valdkonna haridus- ja koolitusasutuste omavahelist koostööd. ATLASe kaudu korraldatakse õppejõudude- ja üliõpilasvahetust, viiakse ellu riigiüleseid uurimisprojekte, toetatakse õppekavade arendamist ja õpetajate professionaalset arengut. Hetkel on organisatsioonil liikmeid rohkem kui 70 riigist. 

ATLASe liikmed saavad valida 11 uurimisgrupi vahel, et üheskoos viia ellu sektori arengut toetavaid uurimis- ja arendusprojekte. Uurimistöö tulemusi publitseeritakse rahvusvaheliselt tunnustatud kirjastuste toel. 

TÜ Pärnu kolledž on ATLASe liige 2011. aastast. Liikmena osaletakse iga-aastasel konverentsil artiklite ja ettekannetega ning erinevate uurimisgruppide töös.

Organisatsiooni eesmärk on toetada reisi- ja turismisektorit, valdkonna hariduse arengut, publitseerides uuringutulemusi ning edendades liikmetevahelist võrgustumist. TTRA peamine siht on edendada turismialast uurimistööd. Selleks korraldatakse iga-aastaseid teaduskonverentse, antakse välja uurimistöö stipendiume nii üliõpilastele kui ka akadeemilistele töötajatele, korraldatakse veebiseminare uurimismeetodite ja spetsiifiliste teemade kohta. 

TÜ Pärnu kolledž on TTRA liige alates 2012. aastast. Liikmena osaletakse iga-aastastel teaduskonverentsidel artiklite ja ettekannetega. 

EuroCHRIE on rahvusvahelise organisatsiooni ICHRIE Euroopa, Vahemere ja Aafrika piirkonna esindajate ühendus. EuroCHRIE liikmeskonda kuulub 169 hotelli- ja turismikooli ning ülikooli. Organisatsioon teeb tihedat koostööd avaliku ja erasektori esindajatega, et üheskoos kujundada turismisektori tulevikku. 

EuroCHRIE pakub liikmetele võimalust infovahetuseks, korraldades konverentse, andes välja publikatsioone ja toetades võrgustike arendamist. 

TÜ Pärnu kolledž on organisatsiooni liige alates 2003. aastast ning turismiosakonna töötajad osalevad ühenduse iga-aastasel konverentsil artiklite ja ettekannetega. Tänu EuroCHRIE-le on tekkinud suur hulk väga häid kontakte Euroopa ja muu maailma turismiuurijate ja -koolitajatega, keda kutsutakse sagedasti Pärnusse üliõpilasi ja sektori esindajaid õpetama, kellega koos viiakse läbi uurimisprojekte ning koostatakse ühiseid teadusartikleid. Samuti käiakse ise teistes koolides õpetamas. 

EUHOFA on loodud 1955. aastal ning see ühendab maailma juhtivaid hotelli- ja turismikoole. Hetkel on liikmeid üle terve maailma enam kui 200. Organisatsiooni liikmete kohus on pakkuda koolis kõrgeimal tasemel õpet. Organisatsiooni eesmärk on aidata kaasa hotelli- ja turismikoolide võrgustumisele, ideede vahetamisele ning uute arendusprojektide ellukutsumisele. 

TÜ Pärnu kolledž on organisatsiooni liige 2003. aastast. Kooli esindaja osaleb iga-aastasel ülemaailmsel kongressil ning vahepealsel ajal suheldakse õppekava arenduse, praktikakohtade vahendamise ning uuendustele suunatud projektide osas. 2011. aastal oli Pärnu kolledžil koostöös Eesti Turismi- ja Hotellikõrgkooliga au korraldada organisatsiooni 50. aasta juubelikongressi. 

Pärnu kolledž on ka kaasliige Eesti Turismifirmade Liidus (ETFL), mis on turismiga tegelevate tööandjate vabatahtlik ühendus, kuhu kuulub 80 liiget. 

Pärnu kolledž kuulub Eesti Hotellide ja Restoranide Liitu (EHRL), mis on pea 200 liikmega hotelli- ja restoranimajandusega tegelevate tööandjate esindusorganisatsioon.  

Pärnu kolledž on ka turismivaldkonna hariduse ja selle andjate huvide eest seisva Eesti Turismihariduse Liidu (ETHL) asutajaliige. 

Loe lähemalt: www.etfl.ee

Loe lähemalt: www.ehrl.ee/

Mitmekesisuse nädal

Esimest korda tähistasid kuus Eesti ülikooli mitmekesisuse nädalat üheskoos

Foto on dekoratiivne

TÜ Narva kolledži tudengid külastavad Pärnu kolledžit keeleõppe eesmärgil

Loometalgud 2024

Pärnu Loometalgud võitis liikumisraja idee