Projektid

Pärnu kolledži projektid hõlmavad turismi, sotsiaaltöö, ettevõtluse ja teenuste disaini valdkondi. Uute teadussuundadena on lisandumas mereökoloogia, ressursside juhtimine ja teenustemajandus. Projektide raames teeme rahvusvaheliset koostööd tunnustatud ülikoolidega kui ka asutustega. Oma projektides oleme suuna võtnud ka regionaalsete murede lahendamisele.

Image

Periood: 01.05.2021–31.08.2024
Rahastaja: Nordplus
Eelarve: 58 201€
Partnerid: Haaga-Helia University of Applied Sciences Soomest, Alytus Art School Leedust, Graphic Chamber Lätist, Academia Gustaviana Society ja +372.community Eestist

Eesmärk/sisu

Projekti sisuks on Combined Creative Business Lab kontseptsiooni arendamine, tuginedes rahvusvahelisele võrgustikule (ülikoolid, ettevõtted, organisatsioonid, loovsektor) ning luues tulevikus tegutsemiseks virtuaalse keskkonna.
Peamine eesmärk on integreerida regionaalne ja rahvusvaheline koostöö loovmeetoditega klassikalises teenusedisaini ja disainmõtlemise laboratooriumi kontekstis, julgustades erinevate distsipliinide koostööd - teenusedisain, ettevõtlus, teadus, looverialad, tuues omakorda kokku ülikoolid (tudengid, õppejõud, teadlased), loovsektori ja oma valdkonna eksperdid erinevatest ettevõtetest ja asutustest.
CREAFORUM platvorm julgustaks kõigi nimetatud osapoolte kokkusaamist ja koostööd - teenusedisaini laboratoorium kasutades loovmeetodeid.
Peamine eesmärk on julgustada üliõpilasi juhendajate toetusel disainima lahendusi ettevõtete probleemidele, kasutades lisaks loovmeetodeid, mis oleks edaspidi toetatud ka virtuaalse keskkonna ja digilahendustega.
Selline koostöövorm arendab üliõpilaste probleemilahendusoskusi, pakub võimaluse lahendada nn päriselu probleeme turvalises ja mängulises keskkonnas, arendab meeskonnatööoskusi ning laiendab võimalusi koostööks ettevõtjatega (praktikavõimalused, uurimistööteemad jne).
Projekti siht on luua toimiv rahvusvaheline võrgustik, mis on aluseks disain- ja loovmõtlemise laboratooriumi loomisele, tuginedes digilahendustele ning toimides ka virtuaalses keskkonnas.

Kontakt: Kadri Orula, projektijuht, kadri.orula@ut.ee, 5198 8489

Image

Periood: 05.10.2020–30.06.2022 (pikendatud kuni 30.03.2023)
Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond
Eelarve: 27 753€

Eesmärk/sisu

Projekti raames alustatakse koordineeritud praktikajuhendajate koolitamist (sh töökohapõhise õppe). Eesmärk on tagada praktikate juhendamisel võimalikult ühtlane kvaliteet ja tase.
Sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni eriala õppejõudude stažeerimise läbi on eesmärgiks tõsta sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse eriala kursuste õppekvaliteeti ja praktilist väärtust. Samuti on oluline õppejõudude praktiliste oskuste ja teadmiste omandamine, mida saab hiljem õppetöös rakendada. Stažeerimise tulemusel omandavad õppejõud praktilisi oskusi ja teadmisi, mida saab hiljem õppetöös rakendada.
Praktikute kaasamine õppetöösse aitab muuta õpet praktilisemaks. Praktikute kaasamine võimaldab õpet paremini seostada tööturu vajadustega, tagab üliõpilastele parema ettevalmistuse praktikale minekuks ning suurendab võimalust saada peale ülikooli lõpetamist parem töökoht. Tegevuse tulemusel tekivad õpetamist pidevalt jätkavad praktikud, kellega tekib koostööside ning seda lihtsam on neid loodetavasti edaspidi kaasata (näiteks praktikate korraldus).

Kontakt: Kadri Orula, projektijuht, kadri.orula@ut.ee, 5198 8489

Image

Periood: 01.11.2020–30.06.2023
Rahastaja: ERASMUS+
Eelarve: 355 497€
Partnerid: Satakunnan ja Seinäjoen Rakenduskõrgkoolid Soomest, Vidzeme Rakenduskõrgkool Lätist, Dundalk Tehnikainstituut
Iirimaalt, HZ Rakenduskõrgkool Hollandist, TÜ Pärnu kolledž Eestist.

Projekti ingliskeelne koduleht


Eesmärk ja sisu

Skills4CMT projekti eesmärk on arendada ranniku- ja mereturismi valdkonnapõhiseid oskuseid, tõsta turismihariduse kvaliteeti ning pakkuda digitaalseid õpilahendusi ja paindlikke õppevorme.
Täpsemalt:

 1. Viiakse läbi uuringud ning intervjuud ranniku- ja mereturismi piirkondades, et kaardistada olulised erialased teadmised ja oskused, mis on vajalikud just selles spetsiifilises valdkonnas töötamiseks, ning millised on praegused puudujäägid
 2. Arendatakse teiste kõrgkoolidega koostöös välja õppemoodul, mis pakuks puuduvaid teadmisi
 3. Suurendatakse digilahenduste osakaalu õppeprotsessis ning e-õppe võimalusi

Peamine sihtrühm on nii tulevane kui ka olemasolev tööjõud ranniku- ja mereturismi valdkonnas Euroopa jaheda veega sihtkohtades - Läänemere, Põhjamere, Atlandi ookeani ääres. Lisaks on kasusaajad teised kõrgkoolid, kolledžid, turismiettevõtjad ja arendusorganisatsioonid.

Projekt ühildab paremini kõrghariduses õpetatava tööturu vajadustega toetades EL-i tarka spetsialiseerumist. Projekt soodustab kohalikku majanduskasvu, töökohtade loomist ja säilimist rannikuregioonides. Kuna turism on rahvusvaheline äri, toetab projekt Euroopa rannikualade arenemist ühtse turismituru ja -sihtkohana.
 

Täiendav informatsioon: Tõiv Jõul, projekti koordinaator, toiv.joul@ut.ee


Tulemused

Image

Periood: 01.10.2020–30.09.2021
Rahastaja: Interreg Baltic Sea Region, Seed Money
Eelarve: 50 000€
Partnerid: Satakunta University of Applied Sciences (Soome), Association of Sea Cities and Municipalities (Poola), Riga Planning Region (Läti), Municipality of Söderhamn (Rootsi), Eesti Väikesadamate Arenduskeskus (Eesti), TÜ Pärnu kolledž (Eesti)

Image

Eesmärk/sisu
Tegemist on ettevalmistava projektiga uue suuremamahulise projektitaotluse koostamiseks, mille eesmärk saab olema Läänemere regiooni ranniku- ja mereturismi jätkusuutlik arendamine pealinna piirkonnast väljaspool. Võtmetegurina on fookuses sadamad, mille ümber koondada külastajatele huvipakkuvaid teenuseid, tooteid, turismimarsruute, et seeläbi elavdada piirkonna atraktiivsust ja kohalikku ettevõtlust. Läbiv teemafookus on jätkusuutlikkus.

Eesmärk on suurendada eri tasandite omavahelist koostööd – sadamad, regionaalsed omavalitsused, turismiarendusorganisatsioonid, teenusepakkujad, väikeettevõtjad, olemasolevad klastrid ja ühendused – et piirkonda ühiselt brändida, turundada, jätkusuutlikult arendada ning tõsta selle tulemusena regiooni külastatavust.

Uue põhitaotluse tarbeks tehakse käesoleva ettevalmistava projekti raames taustauuring ning hetkeolukorra kaardistus, et põhjendada arenduste vajadust. Andmete kogumiseks saadetakse küsimustik väikesadamatele ning ümbritsevatele seotud ettevõtetele ning mõne sadamaga tehakse süvaintervjuu. Saadud tulemused annavad ülevaate ja sisendi põhiprojekti, et taotleda rahastust esilekerkivate probleemide lahendamiseks.

Käesoleva projekti tulemusena koostatakse põhiprojekti tööplaan, leitakse partnerid ja võrgustik ning otsustatakse tööde jaotus. Lisaks kaardistatakse erinevad rahastusvõimalused ning leitakse parim lahendus uue taotluse esitamiseks ja pannakse paika edasine tegevusplaan taotluse sisseandmiseks.

Täiendav informatsioon: Gristel Leetma, projekti koordinaator, gristel.leetma@ut.ee.

Image

Periood: 01.09.2020–31.12.2022
Rahastaja: ERASMUS+
Eelarve: 232 539€
Partnerid: TÜ Pärnu kolledž ning Pärnu Muuseum Eestist, Läti Ülikool ning Zeit Hotel Lätist, Thomas More Mechelen-Antwerpen ning Dr Guislain’i muuseum Belgiast.

Image

 

 

 


Eesmärk/sisu

Projekti partnerid on kolmest erinevast riigist ehk Eestist TÜ Pärnu kolledž ning Pärnu Muuseum, Lätist on kaasatud Läti Ülikool ning Zeit Hotel ning Belgiast Thomas More Mechelen-Antwerpen ning Dr Guislain’i muuseum.
Projekti eesmärk ja sisu: projekti peamiseks eesmärgiks on tõsta turismiettevõtjate teadlikkust ja võimet väärtustada vaimse erivajadustega inimesi ning nende perekondi kui kliente. Projekti ülesandeks on välja töötada suunised turismiteenuste disainimiseks ja arendamiseks, mis toetaksid just vaimse erivajadustega klientide teenindamist turismisektoris. Samas püütakse teenuste disainimisel silmas pidada nende multifunktsionaalsust ehk sobivust ka teiste sihtgruppidega, nt lastega reisijad/külastajad.

Projekti peamiseks sihtgrupiks on turismiettevõtjad, vaimupuudega inimesed ja nende perekonnad ning projektis osalevad kõrgkoolid.
Projekti tegevustena valmib esmalt uuring selle kohta, milline on hetkeolukord vaimupuudega (intellektipuudega) inimesetele pakutavate turismiteenuste seas ning millised on peamised vajadused, valmisolek selliste teenuste pakkumiseks. Peamiste tulemustena valmivad aga koostööpartnerite vahel esimesed prototüübid teenustest, mis ongi kohandatud ja suunatud vaimupuudega inimestele ja nende peredele. Prototüüpide väljatöötamisel osalevad partnerkõrgkoolide üliõpilased, kes koostöös projektis osalevate turismiettevõtjatega disainivadki uued lahendused vaimse erivajadusega klientide vastuvõtmiseks. Kogu protsessi kohta valmib kirjalik ülevaade ning käsiraamat koos nõuannete ja suunistega sihtgrupile parimate teenuste disainimiseks. Ühtlasi valmib ka töövahend, mille abil turismiettevõtjad saavad juba olemasolevaid teenuseid ning planeeritavaid teenuseid hinnata vaimupuudega inimeste kliendisõbralikkuse perspektiivist.

Projekti kestus on 28 kuud ehk peaaegu 2,5 aastat. Kahe aasta pärast peaksid olema valmis partnerite juures teenusteprototüübid, mida sihtgrupi peal testida.

Kontaktisik: Liina Käär liina.kaar@ut.ee

Ülaltoodud tekst väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada

Image

Periood: 01.09.2019–1.05.2021
Rahastaja: Nordplus
Projekti eelarve: 8000€
Partnerid: TÜ Pärnu kolledž Eestis ja Seinäjoki Rakenduskõrgkooli Soomest


Eesmärk/sisu

Projekti "Social Work without Borders" eesmärgiks on tõsta üliõpilaste teadmisi ja oskuseid rahvusvahelisest sotsiaaltööst, eelkõige laste, noorte ja peredega tehtavast sotsiaaltööst Soomes ning Eestis. Projekti partneriteks on Seinäjoki Rakenduskõrgkool ja Tartu Ülikooli Pärnu kolledž. Projekti raames toimub kahe partneri vaheline õppejõudude mobiilsus, kes tutvustavad läbi loengute ja seminaridele oma riigis tehtavat sotsiaaltööd ja sellega kaasnevaid karjäärivõimalusi. Lisaks õppejõudude mobiilsusele osalevad kummagi partnerkõrgkooli 9–15 üliõpilast ekspressmobiilsuses, kus minnakse vastavalt kas Soome või Eesti sotsiaaltöö organisatsioonidesse nädalaks praktikale ja õppevisiitidele

Kontaktisik: Liina Käär, liina.kaar@ut.ee.


Tulemused

 • Image
  Projekti edukaks läbiviimiseks ning TÜ Pärnu kolledži poolt osalevate üliõpilaste töö arvestamiseks loodi uus kursus “Laste õigused ja heaolu Eestis ja Soomes”.
 • 4. septembril 2019 toimusid loengud eesti lastekaitsetööst, laste õigustest ja kohustustest. Loengud viisid läbi Anne Rähn ning külalisena Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Tõnu Poopuu.

  Seinäjoki Rakenduskõrgkooli õppejõudude Arja Haapaharju ja Tiina Kohtamägi üliõpilastega Eestis.

  Seinäjoki Rakenduskõrgkooli õppejõudude Arja Haapaharju ja Tiina Kohtamägi üliõpilastega Eestis.

 • 4. oktoobril 2019 toimus Seinäjoki Rakenduskõrgkooli õppejõudude Arja Haapaharju ja Tiina Kohtamägi loengupäev TÜ Pärnu kolledzi sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse eriala üliõpilastele. Vastavalt projekti kavale käsitlesid loengud ja arutelud Soome lastekaitsetööd ning perede ja noortega tehtavat sotsiaaltööd.
 • 26.–31. jaanuaril 2020 toimus TÜ Pärnu kolledzi üliõpilaste ekspressmobiilsus Soome, Seinäjokile. Nädalase mobiilsuse käigus toimusid Soome laste- ja peredega tehtavat tööd tutvustavad ja käsitlevad seminarid, arutelu ning õppevisiidid. Kogu nädala jooksul said nii TÜ Pärnu kolledži kui Seinäjoki Rakenduskõrgkooli poolt osalevad üliõpilased põhjaliku ülevaate sellest, mis probleemidega Soomes lapsed ja pered kokku puutuvad, kuidas neid probleeme lahendatakse ja millised sarnasused-erinevused kahe riigi 
  Image

  Seinäjoki Rakenduskõrgkooli õppejõudude Arja Haapaharju ja Tiina Kohtamägi üliõpilastega Soomes.

  lastekaitsetöös esinevad. Mobiilsuse raames tutvuti näiteks mitme lasteaia tööga, asendushooldust pakkuvate asutustega, sotsiaaltöötajate igapäeva kohustuste ning erakorralise sotsiaaltööga. Mobiilsuses osales TÜ Pärnu kolledžist sotsiaaltöö assistent Liina Käär ning 13 sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse eriala üliõpilast 3. kursuselt.
 • 11.–12. veebruaril 2020 viisid TÜ Pärnu kolledži õppejõud Anne Rähn ja Liina Käär läbi loengud eesti lastekaitsetööst, laste õigustest ja heaolust ning peredele pakutavatesttoetustest-teenustest Seinäjoki Rakenduskõrgkoolis.
 • 19.–24. aprillil 2020 toimus Seinäjoki Rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö eriala üliõpilaste ekspressmobiilsus Pärnusse Eestis.

Ülaltoodud tekst väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada

 

Image

Periood: 01.01.2022–31.08.2024
Rahastaja: Erasmus+ Cooperation partnerships in higher education (KA220-HED)
Eelarve: 374 689€
Partnerid: Haaga-Helia University of Applied Sciences (Soome), University of Aveiro (Portugal), Ghent University (Belgia), Hanze University of Applied Sciences, Groningen (Holland)

Eesmärk/sisu

Projekti sisuks on veebipõhise ingliskeelse õppemooduli "Service Design for Wellness and Healthy Ageing" (teenusedisain heaolu ja tervisliku vananemisega seotud teenuste loomiseks ning kohandamiseks) loomine ja arendamine.
Moodul koosneb neljast kursusest, on ingliskeelne ning iga kursuse maht on 5 EAP-d. Moodul on mõeldud magistriõppe tasemele, kuid kursuseid ja moodulit saab kohandada ka täiendusõppe läbiviimiseks.
Ideeks on kujundada õppemoodul, mis keskendub heaolu- ja terviseteenuse disainile 50+ vanusegrupile, arvestades kesk- ja vanemaealiste isiku- ja omapära, eelistusi jne.
Kursuste teemad:
Kursus 1 – Design Management and Wellness theories (Disainijuhtimine, heaoluteooriad)
Kursus 2 – Service Design (in ageing society) (Teenusedisain vananevas ühiskonnas)
Kursus 3 – Design anthropology (just 50+ vanusegrupi kontekstis) (Disaini antropoloogia)
Kursus 4 – Business models in service sector (Ärimudelid teenussektoris)

Kontakt: Kadri Orula, projektijuht, kadri.orula@ut.ee, 5198 8489

#ettevõtlus #koostöö
sapa5

Pärnu kolledž valiti Pärnumaa parimaks piirkondlikuks koostööpartneriks

#ettevõtlus #õppimine
Praktikamess Tõmbejõud 2022

Pärnu kolledži üliõpilastel on võimalik praktikamessil oma CV-sid kuvada

#ettevõtlus #koostöö #ühiskonnale
Projektijuhtimise päev

Edasi reaalsusesse või tagasi normaalsusesse. Eesti Projektijuhtimise Päev 2023