Heaolu- ja spaateenuste disaini ja juhtimise välisõpingud ja praktika magistriõppes

Mis on välisõpingute eesmärk? 

Tartu Ülikool võimaldab üliõpilastel soovi korral sooritada õpinguid, st läbida õppeaineid ka teistes ülikoolides. Õpiränne pakub üliõpilastele harukordset võimalust saada õpikogemusi ka mujalt maailmast, mis täiendab nende teadmisi ja avardab üldist silmaringi.  

Sellise soovi korral on hea teada, et minimaalne maht, mis tuleb üliõpilasel semestri jooksul välismaal omandada, on 15 EAP. Teistes ülikoolides sooritatud aineid saab arvestada vabaainetena, ning kokkuleppel programmijuhiga asendada sobivuse korral õppekava kohustuslike ainetega, mida on lubatud VÕTA korras asendada 

Planeerimisel aitavad üliõpilast programmijuht ja õppeosakond. Selleks, et üliõpilastel oleks rohkem valikuid, millistes välisülikoolides end täiendada, on kolledž arendamas partnersuhteid sobivate ülikoolidega. 

 

Millise osa õppekavast võiks läbida välismaal? 

Mobiilsusaken on Heaolu- ja spaateenuste disaini ja juhtimise rahvusvahelise magistrikava raames pakutav valikmoodul (Moodul 5 alamoodulina) Mobility Module 5.1., mille raames saab sooritada väilismaal praktikat mahus 10 EAP, vabaaineid mahus 5 EAP või kohustuslikke õppeaineid vähemalt mahus 15 EAP (kuni 25 EAP). Välismaal läbitud ainepunktide võrra on Tartu Ülikoolis tehtav maht (st moodulid 16, milles välisõpinguid arvestatakse) väiksem.

 

Millal on välisõpinguteks parim aeg?  

Heaolu- ja spaateenuste disaini ja juhtimise rahvusvaheline magistrikava on ülesehitatud moodulitena (kogumaht 120 EAP), mis jaotuvad enam-vähem ühtlaselt nelja semestri vahel nii, et üliõpilastel on võimalik läbida õppeaineid igas semestris 30 EAP mahus. Valikmoodul ehk mobiilsusaken sobitub ajaliselt õppekavasse kõige paremini teise õppeaasta sügissemestril, mil on esimesel õppeaastal läbitud enamus olulisi õppeaineid ning üliõpilased on valmis praktika sooritamiseks. 

See uuendus toob endaga kaasa ka mõningaid muudatusi õppekava ülesehituses. Nimelt suureneks selle võrra esimese semestri maht 40 EAP-le ning teise semestri maht samuti 40 EAP-le. Vaid nii saame pakkuda teise õppeaasta sügissemestris kõikidele soovijatele võimalust sooritada pikem välispraktika ja/või välisõpingud teistes ülikoolides. 

NB! Kandideerimisel on vaja esitada ka inglise keele B2-taseme tõend/tunnistus. TÜ Pärnu kolledžis on võimalik inglise keele B2-testi teha tasuta kaks korda aastas. Lisateavet annab Karit Jäärats (karit.jaarats@ut.ee). 

 

Kas välisõpingute tõttu pikeneb õppeaeg? 

Välismaal praktikat sooritades nominaalne õppeaeg ei pikene. Välisülikoolis õppijatele pikeneb nominaalne õppeaeg väliskõrgkoolis viibitud semestrite võrra juhul, kui väliskõrgkoolis sooritatud õppeaineid arvestatakse TÜ õppekava täitmisel 15 EAP mahus semestris. 

 

Mis dokumendid on vaja kandideerimiseks esitada? 

Esita dokumendid TÜ Pärnu kolledži Erasmus+ programmi koordinaatorile Getter Koobasele (getter.koobas@ut.ee), tähtajaks ja viisil, mis on konkursikuulutuses välja toodud (märtsiks ja septembriks). Üldjuhul peavad kõik dokumendid olema originaalid või kinnitatud koopiad, motivatsioonikirja peab taotleja allkirjastama paberkandjal käsitsi või digitaalselt. 
Erasmus+ programmi koordinaatorile tuleb esitada järgmised dokumendid: 

  • Erasmus+ programmi avaldus  
  • motivatsioonikiri 
  • inglise keele B2-taseme tõend/tunnistus 
  • tõend õppetulemuste kohta ja eelmise õppeastme akadeemiline õiend (tõendi saab õppekorralduse spetsialistilt) 

TÜ Pärnu kolledž annab oma otsusest teada kahe-kolme nädala jooksul, aga lõpliku otsuse teeb väliskõrgkool ning selles võib tulenevalt ülikooli tähtajast kuluda mitu kuud. Pärast Pärnu kolledži positiivset otsust tuleb väliskõrgkooli nõuded täita üldjuhul väga lühikese aja jooksul, mis eeldab kiiret ja operatiivset tegutsemist.  

 

Õpirände võimalused 

Heaolu- ja spaateenuste disaini ja juhtimise rahvusvahelisel magistrikaval õppija saab soovi korral sooritada välismaal kas osa õppeaineid või praktika. Välispraktika annab üliõpilastele võimaluse saada reaalne töökogemus spaa- või heaoluettevõttes välismaal. Üliõpilastel on võimalik kandideerida Erasmus+ programmi toetusele, mis annab võimaluse töötada välisriigis minimaalselt 2 kuud. Soovi korral, võivad üliõpilased pikendada praktika aega veel paari kuu võrra ning lõpetada selle alles teise õppeaasta sügissemestri keskel. 

Üliõpilased, kes ei soovi minna välismaale, saavad sooritada praktika samal ajavahemikul Eestis ning võtta seejärel vabaaineid 5 EAP mahus kolledžis või teistes ülikoolides. Samuti saavad üliõpilased võtta vajadusel esimese õppeaasta sügissemestri aineid (kui jäi esimesel aastal midagi sooritamata). 

Soovides läbida õppeaineid teistes ülikoolides, tuleb arvestada sellega, et minimaalne maht, mis tuleb üliõpilasel semestri jooksul välismaal omandada, on 15 EAP (maksimaalne 25 EAP). Lisaks saab väliskõrgkoolis sooritatud aineid arvestada vabaainetena ning kokkuleppel programmijuhiga saab asendada sobivuse korral õppekava kohustuslikke aineid, mida on lubatud arvestada VÕTA korras.

Esita dokumendid Erasmuse programmi koordinaatorile Getter Koobasele (getter.koobas@ut.ee). 

Getter Koobas
Lisainformatsioon välisõpingute kohta:

Getter Koobas

ERASMUS+ programmi koordinaator
praktikakorralduse spetsialist
getter.koobas@ut.ee

Karit Jäärats
Lisainformatsioon tasuta B2-taseme testi tegemise kohta Pärnu kolledžis:

Karit Jäärats

inglise keele nooremlektor
karit.jaarats@ut.ee

Pärnu kolledži EMCUP 2024 meeskond

EMCUP – tõelise turismitudengi erakordne võimalus

Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega

Inimesekeskne sotsiaalne innovatsioon

Magistriõppekava „Inimesekeskne sotsiaalne innovatsioon“