Autor:
Unplash

Lõppenud projektid

Pärnu kolledži projektid hõlmavad turismi, sotsiaaltöö, ettevõtluse ja teenuste disaini valdkondi. Uute teadussuundadena on lisandumas mereökoloogia, ressursside juhtimine ja teenustemajandus. Projektide raames teeme rahvusvaheliset koostööd tunnustatud ülikoolidega kui ka asutustega. Oma projektides oleme suuna võtnud ka regionaalsete murede lahendamisele.

Periood: 10.2020–01.2021
Rahastaja: Programm “Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamine“
(RITA 2014-2020.4.02.16-0025)
Projekti eelarve: 8000€
Partnerid: TÜ Pärnu kolledžist Ain Hinsberg (projektijuht), Tiina Viin, Marit Piirman, Garri Raagmaa, Anne Roosipõld, Taavi Tamberg, Kandela Õun, Sergey Kask ja Karit Jäärats. Tartu Ülikoolist Ülle Pärl, Tiia Vissak, Kadri Lees ja Tiit Kask. Ettevõtluse vaate esindaja Merike Hallik ja allhange Statistikaamet.


Eesmärk/ sisu

Analüüsida koroonaviiruse leviku majanduslikku mõju ja turismivaldkonna võimalikke arengustsenaariume koroonakriisi järel ning leida võimalusi, mida peaks Eesti turismisektori arendamiseks lähiajal ja pikemas plaanis tegema. Uuringu jaoks intervjueeriti turismile omaste majandusharude esindajaid ja väliseksperte ning peeti fookusgrupi arutelusid turismierialaliitude ja ‑organisatsioonide esindajatega.

Tulemused

Koostati turismi edasise arengu kohta kolm võimalikku stsenaariumi.

Esimese stsenaarium, mille pealkirjaks pandi uuringus „Kriis kestab“, näeb ette, et viiruse levikut ei suudeta tänavu suvel rahvusvahelise reisimise võimaldamiseks piisavalt ohjeldada. See tähendaks, et Eesti turismis kordub valdavalt 2020. aastaga sarnane mudel, kui domineerib siseturism ja lähiriikidega kokku lepitu kohaselt lubatud turism. Kriitiliste tegurite hulka kuuluvad muu hulgas turvalisuse tagamine ja inimeste pidev teavitamine turvanõuetest, turuosaliste toetamine ja riskide vähendamine, keskkonnakoormuse jälgimine, põhipersonali säilitamine ja turismioskuste taseme parandamine. Turvalisust ei taga ainult riik, vaid ka iga teenusepakkuja.

Teise stsenaariumi „Euromull“ järgi saab suvel vabamalt reisida Euroopa riikide vahel, kuid jätkuvad piirangud mujalt saabujatele. See tekitab Euroopas tiheda konkurentsi ja riigid rakendavad toetusmeetmeid. Turism taastub nii Euroopas kui ka Eestis 2019. aasta tasemele viie-kuue aasta jooksul, kuid teistsugusena. Siinne turismisektor seisab valiku ees, kas jääda Eesti- ja Baltikumi-keskseks või hakata koos naabermaadega võimendama Läänemere turismibrändi, et kasutada võimalust jagada Euroopa turismiturgu ümber Läänemere piirkonna kasuks. Võimalikud lahendused hõlmavad muu hulgas kommunikatsiooni ja ühtse usaldusväärse infovälja loomist koos naabermaadega, riigisiseste osaliste kaasamist ja omavahelist õppimist, riiklikku koostööd turismisektori toetamisel ning digivõimekusest tuleneva ebavõrdsuse vähendamist.

Kolmandas stsenaariumis „Lendame taas!“ pakutakse, et turisminõudlus hakkab 2021. aasta teisel poolel kiiresti taastuma, kuna viirusest saadakse jagu terves maailmas. Varasemad näitajad ületatakse kolme aastaga, kuid arvestada tuleb suurte muutustega turgude ümberjagamisel. Kaugetele maadele reisimine võib viia siseturult maksejõulise kliendi. Lähiaastatel kergitab inflatsioon kinnisvara- ja toormehindu ning elu läheb kallimaks. Oluliseks valikuks saab kaasaminek olemisele ja elamustele suunatud kestliku rohepöörde mudeliga, sest turg ja Euroopa Liidu toetusraha sõltub sellest, kui tõsiselt võetakse keskkonnaeesmärkide täitmist.

Loe täpsemalt uuringu kohta: www.puhkaeestis.ee/et/turismiprofessionaalile/uudised/uuring-covid-19-majandusmojust-turismisektorile.

Tutvu uuringu täisversiooniga: www.puhkaeestis.ee/et/turismiprofessionaalile/uuringud-ja-statistika/turismiuuringud-eestis.

Image
Nordplus

Periood: 01.09.2019–31.08.2020
Rahastaja: Nordplus
Projekti eelarve: 8000€
Partnerid: TÜ Pärnu kolledž Eestis ja Seinäjoki Rakenduskõrgkooli Soomest


Eesmärk/ sisu

Projekti "Social Work without Borders" eesmärgiks on tõsta üliõpilaste teadmisi ja oskuseid rahvusvahelisest sotsiaaltööst, eelkõige laste, noorte ja peredega tehtavast sotsiaaltööst Soomes ning Eestis. Projekti partneriteks on Seinäjoki Rakenduskõrgkool ja Tartu Ülikooli Pärnu kolledž. Projekti raames toimub kahe partneri vaheline õppejõudude mobiilsus, kes tutvustavad läbi loengute ja seminaridele oma riigis tehtavat sotsiaaltööd ja sellega kaasnevaid karjäärivõimalusi. Lisaks õppejõudude mobiilsusele osalevad kummagi partnerkõrgkooli 9–15 üliõpilast ekspressmobiilsuses, kus minnakse vastavalt kas Soome või Eesti sotsiaaltöö organisatsioonidesse nädalaks praktikale ja õppevisiitidele

Kontaktisik: Liina Käär, liina.kaar@ut.ee.

Tulemused

 • Projekti edukaks läbiviimiseks ning TÜ Pärnu kolledži poolt osalevate üliõpilaste töö arvestamiseks loodi uus kursus “Laste õigused ja heaolu Eestis ja Soomes”.
 • 4. septembril 2019 toimusid loengud eesti lastekaitsetööst, laste õigustest ja kohustustest. Loengud viisid läbi Anne Rähn ning külalisena Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Tõnu Poopuu.

  Seinäjoki Rakenduskõrgkooli õppejõudude Arja Haapaharju ja Tiina Kohtamägi üliõpilastega Eestis.

 • 4. oktoobril 2019 toimus Seinäjoki Rakenduskõrgkooli õppejõudude Arja Haapaharju ja Tiina Kohtamägi loengupäev TÜ Pärnu kolledzi sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse eriala üliõpilastele. Vastavalt projekti kavale käsitlesid loengud ja arutelud Soome lastekaitsetööd ning perede ja noortega tehtavat sotsiaaltööd.
 • 26.–31. jaanuaril 2020 toimus TÜ Pärnu kolledzi üliõpilaste ekspressmobiilsus Soome, Seinäjokile. Nädalase mobiilsuse käigus toimusid Soome laste- ja peredega tehtavat tööd tutvustavad ja käsitlevad seminarid, arutelu ning õppevisiidid. Kogu nädala jooksul said nii TÜ Pärnu kolledži kui Seinäjoki Rakenduskõrgkooli poolt osalevad üliõpilased põhjaliku ülevaate sellest, mis probleemidega Soomes lapsed ja pered kokku puutuvad, kuidas neid probleeme lahendatakse ja millised sarnasused-erinevused kahe riigi 

  Seinäjoki Rakenduskõrgkooli õppejõudude Arja Haapaharju ja Tiina Kohtamägi üliõpilastega Soomes.lastekaitsetöös esinevad. Mobiilsuse raames tutvuti näiteks mitme lasteaia tööga, asendushooldust pakkuvate asutustega, sotsiaaltöötajate igapäeva kohustuste ning erakorralise sotsiaaltööga. Mobiilsuses osales TÜ Pärnu kolledžist sotsiaaltöö assistent Liina Käär ning 13 sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse eriala üliõpilast 3. kursuselt.

 • 11.–12. veebruaril 2020 viisid TÜ Pärnu kolledži õppejõud Anne Rähn ja Liina Käär läbi loengud eesti lastekaitsetööst, laste õigustest ja heaolust ning peredele pakutavatesttoetustest-teenustest Seinäjoki Rakenduskõrgkoolis.
 • 19.–24. aprillil 2020 toimus Seinäjoki Rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö eriala üliõpilaste ekspressmobiilsus Pärnusse Eestis.

Ülaltoodud tekst väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada..

Image
Garden Pearls

Periood: 01.05.2018–31.10.2020
Rahastaja: Euroopa Regionaalarengu Fond
Projekti eelarve: 749 755€ (637 292€ on Eesti-Läti programmitoetus)
Partnerid: Juhtpartneriks on Vidzeme Turismiassotsiatsioon. Läti Ülikool, Turaida Muuseum, mittetulunduslikud ühendused „Limbazu Lauvas“, „Oleri Mõis“ ning 5 omavalitsust:  Amata, Burtnieki, Gulbene, Koceni, Rūjiena Lätist. Tartu Ülikoolile MTÜ Estonian Gardens SA Pärnumaa Arenduskeskus, SA Viljandimaa Arenduskeskus, Hiiumaa Ametikool, Pärnu linn ja OÜ Sangaste Mõis Eestist.

Image
Interreg

 

 


Eesmärk/ sisu

Projekti “Garden Pearls” raames luuakse uus turismitoode – külastajatele avatud Eesti ja Läti aiad ning kaunid pargid saavad ühise nime „Garden Pearls“, et koguda tuntust aiandusturismi huviliste ja teiste külaliste seas, olgu nad kohalikud või kaugemalt tulnud.

Eesti ja Läti on tegemas esimesi samme aiandusturismi arendamisel, sest aiandusturism on üha rohkemate turistide jaoks esmaseks reisimotivatsiooniks või oluliseks lisapõhjuseks puhkuse sihtkoha valimisel. Mõlema riigi parimate kogemuste ja oskuste jagamine ning ühtne toote ja teenuse pakkumine võimaldab jõuda suurema hulga külastajateni, mitmekesistada meie turismimaastikku ning arendada veelgi jõudsamalt meie kauneid aedu.

Esialgselt on marsruudiga ühinenud 44 aeda ja parki, neist 21 Eestist ja 23 Lätist. Et tagada parim võimalik külastuskogemus, on marsruudis nii suuri linna- ja mõisaparke, kollektsioonaedu, puukoole kui ka armsaid väiksemaid iluaedu.

Projekti peamised tegevused:

 • aiandusturismi kui toote arendamine ja teenuse disain;
 • Garden Pearls töödega ühinenud aedade ja parkide omanike ja töötajate koolitused ning oskuste arendamine;
 • Garden Pearls marsruudi turundus (kohalikel ja välisturgudel), sealjuures infomahuka ja külastust planeerida aitava veebilehe loomine, messikülastused, avatud aedade üritused ning loomulikult ka turundusmaterjalide loomine;
 • väikesemahulised investeeringud Garden Pearls marsruudi aedadesse ja parkidesse, eesmärgiga muuta need meie külastajatele veelgi atraktiivsemaks.

​Kontaktisikud: Liina Käär liina.kaar@ut.ee ja Marit Piirman marit.piirman@ut.ee
Projekti koduleht: www.gardenpearls.eu

Ülaltoodud tekst väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.

Tulemused

Image
Naturebizz

Periood: 01.03.2018–31.10.2020
Rahastaja: Interreg Central Baltic
Projekti eelarve: 399 933.15€ (ERFD 311 250.66€)
Partnerid: TÜ Pärnu kolledž Eestist, Södertörn University Rootsist, Satakunta University of Applied SciencesSoomest ja Vidzeme University of Applied Sciences Lätist

 

 

Image
Interreg

 

 

Image
European Union

 

 

 


Eesmärk/ sisu

Aastatel 2018–2020 viib Tartu Ülikooli Pärnu kolledži turismiosakonna meeskond ellu programmi Interreg Central Baltic toetatud projekti NatureBizz. Koos õppejõudude ja ekspertidega Rootsi (Södertörn University), Soome (Satakunta University of Applied Sciences) ja Läti (Vidzeme University of Applied Sciences) ülikoolidest, uuritakse loodusressursse kasutatavate mikroettevõtjate oskusi, teadmisi ja pädevusi ning töötatakse välja vajadustega arvestavad e-kursused.

Projekti esimeses faasis viiakse TÜ Pärnu kolledži juhtimisel läbi erinevad uuringud. Kaardistatakse erinevatele sektori arengukavadele ja raportitele tuginedes ning ettevõtjate ning neid koondavate organisatsioonide esindajatega intervjuude läbi viimise tulemusel oskused ja pädevused, mis võiks olla mikroettevõtjatel, kes kasutavad oma tegevustes loodusressursse. Erinevate riikide uuringutulemused koondatakse ning info põhjal luuakse neli erinevat inglisekeelset e-kursust.

Kontaktisikud: Gristel Leetma gristel.leetma@ut.ee ja Marit Piirman marit.piirman@ut.ee 
Projekti kodulehekülg: www.projectnaturebizz.eu

Ülaltoodud tekst väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada. 

 


Tulemused

Image
Eesti Arengukoostöö

Periood: 1.11.2014–31.01.2016
Rahastaja: Välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabi vahendid
Projekti eelarve:
Partnerid: TÜ Pärnu kolledž Eestist


Eesmärk/ sisu

Projekti eesmärk oli panustada Tbilisi ja Minski turismipiirkondade jätkusuutlikkuse kasvu, fookusega sündmusturismil. Eesmärgi saavutamiseks tutvustati sealsetele tänastele ja tulevastele turismiettevõtjatele, sihtkoha turismiasjalistele ja ülikoolide turismivaldkonna spetsialistidele häid näiteid, kuidas Eesti turismi-sihtkohad ja -ettevõtted on kasutanud sündmusi ja festivale nõudluse suurendamiseks, sh madalhooajal.

Eesti praktikutest turismiasjaliste (ettevõtjad ja sihtkohaorganisatsioonide juhid) osalusel ning TÜ Pärnu kolledži juhtimisel viidi Tbilisis ja Minskis läbi seminarid ning korraldati õppereis-seminar Eestis. Tudengid osalesid Eestis suveülikooli kursusel.

Kontaktisik: Gristel Leetma, gristel.leetma@ut.ee.

Tulemused

Projekti tulemusena said Gruusia ja Valgevene turismiasjalised värskendada oma teadmisi, said juurde huvitavaid ideid ja kogemusi ning uusi kontakte. Koostöö partnerülikoolidega Caucasus University ning Minskis Belarus State Economic University jätkub.

Ülaltoodud tekst väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.

Image
Elukestva õppe programm

Periood: 01.10.2013–31.03.2016
Rahastaja: Erasmus LifeLong Learning Programme
Projekti eelarve: 
Partnerid: Saksamaa, Austria, Itaalia, Eesti, Portugali, Rumeenia, Türgi ja Suurbritannia ülikoolide, äriettevõtete ja konsultatsiooniettevõtete esindajad

Eesmärk/ sisu

Tartu Ülikooli Pärnu kolledži turismiosakond osaleb rahvusvahelises projektis, mille akronüüm CUBITUS tähendab ülikoolide ja ettevõtete vahelist jätkusuutlikku koostööprogrammi turismisektoris. Projekti eesmärk on suurendada akadeemikute oskusi konsulteerida turismisektori ettevõtteid seeniorturismi valdkonnas.

Töö käigus valmivad juhendmaterjalid kuidas arendada seeniorturismi tooteid ja konsulteerida äriettevõtteid ning neljas riigis viiakse läbi piloot-konsultatsiooniprojektid.

Projekti tulemusena saavad 10 koolitajat taotleda ISO17024 sertifikaadi ning igast riigist saavad osaleda vähemalt 3 turismiettevõtet konsultatsiooni protsessis, mille eesmärk on arendada seeniorturismi tooteid.

Kontaktisik: Gristel Leetma gristel.leetma@ut.ee
Projekti kodulehekülg: www.cubitus-project.eu

Tulemused

 

Image
Poznan University

Periood: 01.09.2014–31.08.2016

Rahastaja: Erasmus+
Projekti eelarve:
Partnerid: 
Tartu Ülikooli Pärnu kolledž

Image
SeAMK
Image
Erasmus+

 

 

Image
Univeristy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Eesmärk/ sisu

Projekti eesmärgiks on kasutada kõrgkoolide õppetööd virtuaalseid mänge, andmaks tudengitele võimaluse osa saada ettevõtete käivitamisest kuni juhtimiseni läbi tänapäeva infotehnoloogiliste vahendite.

GAMES projekti kestel arendatakse välja ja võetakse kasutusele virtuaalne mäng kui innovaatiline hariduslik meetod kõrghariduses. Mängu kasutamine hariduses ühendab endas nii hariduslikku kui meelelahutulikku poolt, hõlmates üliõpilasi ja lastel neil katsetada erinevaid hariduse aspekte. Üks valdkond, milles edukalt virtuaalmänge kasutatakse, on peamiselt ettevõtlushariduse valdkond. Ettevõtlusmäng on nagu ärisimulatsioon või -mudel kas siis tervest äriorganisatsioonist või selle osast. Sellised simulatsioonid ja mudelid ongi eksperimentaalsed õppetegevused, mis aitavad kaasa üliõpilaste erinevate teadmiste kasutamisele terviklikumalt.

Kontaktisikud: Kandela Õunkandela.ou [ät] ut.ee"> kandela.ou@ut.ee ja Merle Mägi merle.magi@ut.ee
Projekti kodulehekülg: www.ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/projekty,c2098/projekt-games,c3492/

Tulemused

 

Image
Eesti Arengukoostöö

Periood: 1.11.2012–31.12.2013
Rahastaja: Välisministeeriumi humanitaarabi ja arengukoostöö toetus
Projekti eelarve:
Partnerid: TÜ Pärnu kolledž

 

 


Eesmärk/ sisu

Projekti eesmärk oli panustada turismisihtkohtade konkurentsivõime kasvu. Selle saavutamiseks tutvustati Krimmi ja Batumi tänastele ja tulevastele turismiettevõtetele Pärnumaa turismi häid näiteid, et saada uusi ideid oma ettevõtete teenuste arendamiseks ja uusi kontakte edasiseks koostööks.

Pärnumaa praktikutest turismiasjaliste (ettevõtjad, juhid) osalusel ning TÜ Pärnu kolledži juhtimisel viidi Krimmis ja Batumis läbi seminarid ning korraldati õppereis Eestisse. Tudengid said osaleda suveülikooli kursusel.
 

Projekti teemafookusteks olid teenuste disain ja turundus, koostöövõrgustike arendamine ja meeskonnatöö, rahvusvaheline turismiettevõtlus.

Kontaktisik: Gristel Leetma, gristel.leetma@ut.ee

Tulemused

Projekti tulemusena said Ukraina ja Gruusia turismiettevõtjad ja –tudengid uusi teadmisi ning kogemusi, uusi kontakte ning koostöö partnerülikoolidega Caucasus University ning Taurida National University jätkub.

Periood: 01.01.2012–31.12. 2016
Rahastaja: LIFE+ Nature program
Projekti eelarve: 126 796€
Partnerid: TÜ Pärnu kolledž, Keskkonnaamet, Pärnu Linnavaltsus


Eesmärk/ sisu

EL komisjon kiitis Üle-Euroopalisel konkursil heaks Keskkonnaameti, Pärnu linnavalitsuse ja Pärnu kolledži ühise projektitaotluse „URBANCOWS“ Pärnu rannaniidu looduskaitseala koosluste ja loodusväärtuste taastamiseks, külastuskorralduse ja keskkonnateadlikkuse edendamiseks. Projekti käigus tegelevad Pärnu kolledži eksperdid taastamistööde üldise nõustamisega, rannikulõugaste taastuskava koostamise ja selle elluviimise seirega, liigikaitseliste tööde korraldamisega ning avalikkuse kaasamise strateegia koostamise ja rakendamisega. Koostöös teiste projektipartneritega on Pärnu kolledži ülesandeks korraldada projekti lõpukonverents linnaliste loodusväärtuste kaitse ja avalikkuse kaasamise temaatikal.

Pärnu rannaniidud on nii Eestis kui Euroopas tähelepanuväärne näide oluliste loodusväärtuste säilimisest aktiivselt areneva linnaruumi ja suure puhkemajandusliku kasutusega alade kõrval. Kaasajal on aga Pärnu rannaniitudele traditsioonilise karjatamise lakkamine ja linnalise surve suurenemine viinud loodusväärtused tõsisesse kriisi, millest väljapääs on rannikurohumaade hoolduse taastamine ning looduväärtustega arvestatav külastuskorralduse arendamine. Projekti üldeelarveks on 1,138 mil eurot ja kestuseks 5 aastat.

Tulemused

Projektiga luuakse võimalused rannaniitude karjatamiseks ja külastuskorralduse edendamiseks läbi vastava taristu rajamise, hooldatakse rannikulõukaid ning tegeletakse avalikkuse teavitamise ja kaasamisega.

Egle Raadik

18. oktoobril on Pärnu kolledžis võimalik kuulata Eesti number üks Amazone ettevõtjat ja koolitajat Egle Raadikut.

Miha Lesjak

Suusaalade maailmameistrivõistluste rohetiimi juht Miha Lesjak jagab kogemusi

Tartu ülikooli tudengid loengus

Soovid oma ettevõtte brändi arendada? Koostöös Pärnu kolledži tudengitega saame sind aidata