Sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse välisõpingud

Välisõpingute ja -praktika eesmärk 

Välismaal õppimine või praktika läbimine annab väärtusliku rahvusvahelise kogemuse, laiendab silmaringi ja annab edaspidi eelise tööturul. Välismaal sooritatud õppetööd saab arvestada Tartu Ülikooli Pärnu kolledži õpingute osana. Kuigi välisõpingud ei ole kohustuslikud, on need õppekavasse planeeritud ja õppekava vaadates on näha, millise osa õppekavast saab täita välismaal õppides. Välisõpingute sisu tuleb eelnevalt programmijuhiga kooskõlastada. 

Välisõpingute osa õppekavas nimetatakse välisõppemooduliks ehk mobiilsusaknaks ja on ÕIS-is nimega mobiilsusmoodul. 
Vähemalt semestriks välismaale õppima minnes tuleks väliskõrgkoolis läbida aineid minimaalselt 15 EAP mahus. 

 

Millise osa õppekavast võiks läbida välismaal? 

Mobiilsusaknaks on õppekavas valikainete mooduli üks valitav moodul mahuga 12 EAP. Valikmooduli võib osaliselt või täielikult läbida väliskõrgkoolis ja lisaks tuleks võtta vähemalt 3 EAP mahus muid sarnase sisuga õppe- või vabaaineid. 

6. Valikmoodul (12 EAP), valitav 
6.1. Valikainete moodul (0–12 EAP), valitav 
6.2. Mobiilsusmoodul (0–12 EAP), valitav 

Mooduli saavad valida üliõpilased, kes õpivad Erasmuse või muu programmi kaudu semestri väliskõrgkoolis. Välissemestril tuleb läbida vähemalt 15 EAP mahus oma õppekava õpiväljundeid toetavaid aineid, mis on eelnevalt kooskõlastatud programmijuhiga, sh vähemalt 3 EAP mahus sarnaseid kohustuslikke õppe- või vabaaineid omal valikul. 

Üldeesmärk on pakkuda välisõpingute kogemust ning võimalust omandada teadmisi ja oskusi välismaal. 

Õpiväljundid tulenevad üliõpilase poolt moodulisse valitud õppeainetest. 

Mobiilsusaknana saab arvestada ka esimest kohustuslikku praktikat P2PC.03.139 Tutvumispraktika“ (9 EAP), millele lisandub aine SVPC.00.063 Praktiline erialaste oskuste arendamine rahvusvahelises organisatsioonis (6 EAP). 

Kokkuleppel programmijuhiga saab asendada kõiki õppekava kohustuslikke aineid, mida on lubatud VÕTA korras üle kanda. Planeerimisel aitab üliõpilast programmijuht ja välispraktika puhul ka praktikakorralduse spetsialist. 

 

Millal on välisõpinguteks parim aeg?

Väliskõrgkooli võib kandideerida juba esimese õppeaasta kevadsemestril (järgnevaks sügis- või kevadsemestriks). Õpirände planeerimisel tasub õppekorraldusspetsialisti ja programmijuhiga konsulteerida edasiste õpingute osas, sest kõik õppeained ei pruugi igal aastal toimuda ja nii võivad õpingud planeeritust kauem kesta. 

NB! Kandideerimisel on vaja inglise keele B2-taseme tõendit või tunnistust. TÜ Pärnu kolledžis on võimalik inglise keele B2-testi teha tasuta kaks korda aastas. Lisateavet annab Karit Jäärats (karit.jaarats@ut.ee). 

Viimasel semestril välismaale õppima suundujad peavad arvestama, et väliskõrgkooli õppetulemused ei pruugi laekuda Tartu Ülikooli semestri lõpuks, seega ei tasu kavandada ülikooli lõpetamist välisõpingute semestri lõpuks. 

Välisõppemoodulit võib täita ka semestrite vahel, näiteks suvel välismaal praktikat sooritades, suvekoolis osaledes vms. 

Alates 2019/2020. õppeaastast on lubatud välismaal õppida ka akadeemilise puhkuse ajal. 

 

Mis dokumendid on vaja kandideerimiseks esitada?

Välisõppesse kandideerimise dokumendid tuleb esitada Pärnu kolledži Erasmus+ programmi koordinaatorile Getter Koobasele (getter.koobas@ut.ee), konkursikuulutuses nimetatud viisil ja tähtajaks (märtsiks ja septembriks). Üldjuhul peavad kõik dokumendid olema originaalid või kinnitatud koopiad. Motivatsioonikirja peab kandideerija allkirjastama kas digitaalselt või paberkandjal käsitsi. 
Erasmus+ programmi koordinaatorile tuleb esitada järgmised dokumendid: 

  • Erasmus+ programmi avaldus 
  • motivatsioonikiri 
  • inglise keele B2-taseme tõend või tunnistus 
  • tõend õppimise ja akadeemiline õiend õppetulemuste kohta (tõendid saab õppekorralduse spetsialistilt)  

Pärnu kolledž annab oma valikust teada kahe-kolme nädala jooksul, aga lõpliku otsuse teeb väliskõrgkool ja olenevalt ülikoolist võib see aega võtta mitu kuud. Pärast kolledži positiivset otsust tuleb väliskõrgkooli nõuded täita üldjuhul väga lühikese aja jooksul, mis eeldab kiiret ja operatiivset tegutsemist. 

Dokumendid esita Erasmuse programmi koordinaatorile Getter Koobasele (getter.koobas@ut.ee). 

 

Getter Koobas
Lisainformatsioon välisõpingute kohta:

Getter Koobas

ERASMUS+ programmi koordinaator
praktikakorralduse spetsialist
getter.koobas@ut.ee

Karit Jäärats
Lisainformatsioon tasuta B2-taseme testi tegemise kohta Pärnu kolledžis:

Karit Jäärats

inglise keele nooremlektor
karit.jaarats@ut.ee

Pärnu kolledži EMCUP 2024 meeskond

EMCUP – tõelise turismitudengi erakordne võimalus

Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega

Inimesekeskne sotsiaalne innovatsioon

Magistriõppekava „Inimesekeskne sotsiaalne innovatsioon“