Teenuste disaini ja juhtimise magistriõppe välisõpingud

Välisõpingute eesmärk 

Välismaal õppimine annab väärtusliku rahvusvahelise kogemuse, laiendab silmaringi ja annab edaspidi tööturul eelise. Välismaal sooritatud õppetööd saab arvestada Tartu Ülikooli Pärnu kolledži õpingute osana. Kuigi välisõpingud ei ole kohustuslikud, on need õppekavasse planeeritud ja õppekava ÕIS-st vaadates on näha, millise osa sellest saab läbida välismaal õppides. Välisõpingute sisu tuleb eelnevalt programmijuhiga kooskõlastada. 

Välisõpingute osa õppekavas nimetatakse välisõppemooduliks ehk mobiilsusaknaks ja on ÕIS-is nimega mobiilsusmoodul (TDJ mobiilsusmoodul ÕIS-is).  Vähemalt semestriks välismaale õppima minnes tuleks väliskõrgkoolis läbida aineid minimaalselt 15 EAP mahus. 

 

Millise osa õppekavast võiks läbida välismaal? 

Mobiilsusaknaks on õppekavas valikainete mooduli üks valitav moodul mahuga 16 EAP. Valikmooduli võib osaliselt või täielikult läbida väliskõrgkoolis. 

Kokkuleppel programmijuhiga saab asendada kõiki õppekava kohustuslikke aineid, mida on lubatud VÕTA korras üle kanda. Planeerimisel aitab sind VÕTA nõustaja Urve Tammann (urve.tammann@ut.ee). Praktikat ei ole võimalik välisülikoolide õppeainetega asendada. 

Olemasolevate kokkulepete alusel saab läbida Soomes Haaga-Helia kõrgkoolis osad TDJ õppekava kohustuslikud ained, mille loetelu leiad allolevast tabelist. 

 

TDJ õppekava aine 

Asendusaine Haaga-Helias 

Strateegiline juhtimine, MJJV.08.053, 5 EAP 

Strategy in Practice, STR4HM102-3001/3004, 5 ECTS 

Brändijuhtimine, SVPC.00.037, 5 EAP 

Leading Creative Planning and Production, COM4HM104-3001, 10 ECTS 

Kasutajakogemuse disain, SVPC.00.038, 5 EAP 

Digital Service Design, DIG4HM101-3001, 5 ECTS 

 

 

 

Millal on välisõpinguteks parim aeg? 

TDJ õppekaval on välisõpinguteks parim aeg 4. semester ehk teise õppeaasta kevadsemester, kuna traditsiooniliselt seal enam õppeaineid (v.a magistriseminar ja metoodika aine) ei toimu. Sellisel juhul saab kandideerida Erasmus+ programmi kaudu esimese õppeaasta kevadel (kuni 15. märts) või teise õppeaasta sügissemestril (kuni 15. september). Muul ajal kandideerida võimalik ei ole. 

Õpingute planeerimisel tasub õppekorralduse spetsialisti ja programmijuhiga konsulteerida edasiste õpingute jätkamise osas, sest kõik õppeained ei pruugi igal õppeaastal toimuda ja nii võivad õpingud planeeritust kauem kesta. 

NB! Kandideerimisel on vaja inglise keele B2-taseme tõendit või tunnistust. TÜ Pärnu kolledžis on võimalik inglise keele B2-taseme testi teha tasuta kaks korda aastas. Lisateavet annab Karit Jäärats (karit.jaarats@ut.ee).  

Viimasel semestril välismaale õppima suundujad peavad arvestama, et väliskõrgkooli õppetulemused ei pruugi laekuda Tartu Ülikooli semestri lõpuks, seega ei tasu kavandada ülikooli lõpetamist välisõpingute semestri lõpuks. 

Välisõppemoodulit võib täita ka semestrite vahel, näiteks suvel suvekoolis vm osaledes. 

Alates 2019/2020. õppeaastast on lubatud välismaal õppida ka akadeemilise puhkuse ajal. 

 

Kas välisõpingute tõttu pikeneb minu õppeaeg? 

Nominaalset õppeaega pikendatakse välismaal viibitud semestrite võrra juhul, kui väliskõrgkoolis on semestri jooksul läbitud vähemalt 15 EAP mahus õppeaineid. Kui võtad väliskõrgkoolis vähem aineid, siis nominaalaega ei pikendata. Samuti ei pikendata nominaalset õppeaega juhul, kui õpid välismaal akadeemilise puhkuse ajal, sest akadeemilise puhkuse aeg ei ole nominaalne õppeaeg. 

 
Mis dokumendid on vaja kandideerimiseks esitada? 

Välisõppesse kandideerimise dokumendid tuleb esita Pärnu kolledži Erasmus+ programmi koordinaatorile Getter Koobasele (getter.koobas@ut.ee) konkursikuulutuses nimetatud viisil ja tähtajaks (märtsiks ja septembriks). Üldjuhul peavad kõik dokumendid olema originaalid või kinnitatud koopiad. Motivatsioonikirja peab kandideerija allkirjastama kas digitaalselt või paberkandjal käsitsi. 

Erasmus+ programmi koordinaatorile tuleb esitada järgmised dokumendid: 

  • Erasmus+ programmi avaldus  
  • motivatsioonikiri 
  • inglise keele B2-taseme tõend või tunnistus 
  • tõend õppimise ja akadeemiline õiend õppetulemuste kohta (tõendid saab õppekorralduse spetsialistilt) 

Pärnu kolledž annab oma valikust teada kahe-kolme nädala jooksul, aga lõpliku otsuse teeb väliskõrgkool ja olenevalt ülikoolist võib see aega võtta mitu kuud. Pärast Pärnu kolledži positiivset otsust tuleb väliskõrgkooli nõuded täita üldjuhul väga lühikese aja jooksul, mis eeldab kiiret ja operatiivset tegutsemist. 

Dokumendid esita Erasmuse programmi koordinaatorile Getter Koobasele (getter.koobas@ut.ee).  

Getter Koobas
Lisainformatsioon välisõpingute kohta:

Getter Koobas

ERASMUS+ programmi koordinaator
praktikakorralduse spetsialist
getter.koobas@ut.ee

Karit Jäärats
Lisainformatsioon tasuta B2-taseme testi tegemise kohta Pärnu kolledžis:

Karit Jäärats

inglise keele nooremlektor
karit.jaarats@ut.ee

Persoonibrändipõhine ettevõtlus

Õpi töö kõrvalt Pärnu kolledžis!

lõpetajad

Kutseharidusest kõrgharidusse: Pärnumaa Kutsehariduskeskuses lõpetasid majutusettevõtte juhtimise õpilased

Ettevõtlus ja projektijuhtimine

Ettevõtlus ja projektijuhtimine – õpi töö kõrvalt!