Autor:
Tartu Ülikool

Kaks kvalifikatsiooni tõendavat tunnistust korraga!

Koostöös Pärnumaa Kutsehariduskeskusega oleme loonud sulle võimaluse saada kaks kvalifikatsiooni tõendavat tunnistust korraga.

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse majutusettevõtte juhtimine ning Pärnu kolledži turismi- ja hotelliettevõtlus. Meie koostöös on ühendatud kahe õppetaseme parimad osad – praktiline õpe kutsehariduskeskusest ja akadeemiline haridus kolledžist. 

Kellele õppekava on mõeldud? 
Õppekava on mõeldud eelkõige õppijatele, kellel on töökogemus turismi-, majutus- või toitlustussektoris ja nad soovivad oma teadmisi ja oskusi täiendada teenuste disainimise, juhtimise ning uurimisoskuste valdkonnas.

Õppejõud:
Õpet korraldavad Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpetajad koostöös TÜ Pärnu kolledži õppejõududega.

Lõpetamisel saadavad dokumendid:
Pärnuma Kutsehariduskeskuse diplom ja Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna bakalaureuse diplom.

Sisseastumine lõppeb 22. jaanuaril 2023

 

Õpingutest

Õppes on omavahel kokku põimitud praktiline kutseõpe ja akadeemiline kõrgharidus. Õpingute käigus omandatakse praktilised oskused majutusettevõtte protsesside korraldamiseks ja juhtimiseks Pärnumaa Kutsehariduskeskusest ning erinevad teaduslikud lähenemised ettevõtte arendamiseks või murekohtade loovaks lahendamiseks TÜ Pärnu kolledžist. Olulise osa õppest moodustab praktiliste juhtumite lahendamine nii õppe- kui töökeskkonnas. Õpingute alustamiseks on vaja tõestada kas töökogemust või eelnevaid õpinguid kutsekoolis.

 

 

Sisseastumine

Õpingute alustamise tingimused:

Õppima on oodatud kõik, kellel on keskharidus ja 4. taseme turismiettevõtte teenindaja kutse või majutusvaldkonnas töötavad või töötanud vähemalt keskharidusega kandideerijad, kes on omandanud kompetentsid töö käigus.

Kuidas käib sisseastumine?

Sisseastumiskatse toimub Pärnumaa Kutsehariduskeskuses, koostöös Pärnu kolledžiga.

  1. Vali Sisseastumise Infosüsteemi SAIS Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppekavade alt majutusettevõtte juhtimine.
  2. Seejärel esitada sisseastumiseks vajalikud dokumendid, mis on välja toodud allolevas loetelus.
  3. Kui oled SAIS-is esitanud vajalikud dokumendid, saad kutse 25.01.2022 toimuvale individuaalsele vestlusele, mis toimub Pärnumaa Kutsehariduskeskuses (Niidupargi tn 12/1, B-korpus, ruum B307).
  4. Kui oled sisse saanud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse majutusettevõtte juhtimise õppekavale, saad peale 60 EKAP omandamist Pärnumaa Kutsehariduskeskuses avaldada soovi õpingute jätkamiseks Pärnus kolledžis turismi- ja hotelliettevõtluse õppekava 2. aasta vabale õppekohale kandideerides.

Õppima asumiseks vajalikud dokumendid on:

  • avaldus SAIS-is
  • keskharidust tõendav dokument (alates 2002. aastast lõputunnistuse saanute jaoks on läbi EHIS haridustaset tõendavad dokumendid koolile elektroonilise teenuse kaudu riiklikest registritest kättesaadavad. Enne seda lõpetanutel palume tuua keskharidust tõendava dokumendi (lõputunnistus, hinneteleht vms) originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppeosakonda):
  • 4. taseme turismiettevõtte teenindaja kutse või portfoolio kutse kompetentside tõendamiseks
    • Keskharidusega õppijal, kellel puudub kutsetunnistus, kuid kes on töötanud valdkonnas, on võimalik omandatud kompetentse tõendada. Vastuvõtukomisjonile tuleb esitada väljavõte töölepingust või tööandja poolt väljastatud töötõend ning portfoolio. Portfoolio peaks sisaldama näiteid või tõendeid kutsestandardi kohustuslike kompetentside tegevusnäitajate kohta. Lisada võib ka pildimaterjali.

 

Õpingute sisu ülevaade

 

Nõuded lõpetamiseks:

Õpingute nõuetekohane läbimine kutseõppes tagab õppekoha kõrghariduses. Turismi- ja hotelliettevõtluse rakenduskõrghariduse õppekaval vabale kohale kandideerimiseks tuleb esitada avaldus, VÕTA (varasemate õpingute või töökogemuse arvestamine) taotlus ja eelneva õppeastme lõputunnistus või diplom.

Turismi- ja hotelliettevõtluse õppekava vabale kohale asumisel võetakse arvesse Majutusettevõtte juhtimise (tase 5) õppekava aineid 60 EKAP mahus. Kandideerimiseks vajalik VÕTA taotlus on tasuline ning selle eest tuleb tasuda 150 eurot. Edasised õpingud Pärnu kolledžis on tasuta.

Täpsem info õppekava kohta: www.ut.ee/et/oppekavad/turismi-ja-hotelliettevotlus

Lõpetamisel saadavad dokumendid:

Pärnuma Kutsehariduskeskuse diplom ja Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna bakalaureuse diplom.