Pärnu kolledž kaaskorraldas regionaalvaldkonna konverentsi

13.–14. oktoobril toimus virtuaalselt Regionaaluuringute Assotsiatsiooni Põhjamaade sektsiooni konverents „COVID-19-järgne jätkusuutlik areng ja regioonide restruktureerumine Läänemere piirkonnas", mille kaaskorraldajaks oli ka Tartu Ülikooli Pärnu kolledž ning Tartu Ülikooli Geograafia osakond.

Regionaaluuringute Assotsiatsiooni Põhjamaade sektsioon (NoRSA) korraldab üle aasta konverentsi, mis on suunatud peamiselt Läänemere piirkonna probleemidele ning toob kokku regionaalvaldkonna teadlaseid ja praktikuid üle kogu maailma. Kaheksandat korda toimunud koneverentsi  "COVID-19-järgne jätkusuutlik areng ja regioonide restruktureerumine Läänemere piirkonnas", teemadena oli fookuses ÜRO säästva arengu eesmärgid (SDG17) ja ELi roheline kokkulepe ning COVID-19 pandeemia mõju regioonidele. Kahe päeva jooksul esitleti pea poolsada ettekannet, mille tegid ka Pärnu kolledži töötajad 

Konverentsi avatuks kuulutanud Pärnu kolledži direktor Garri Raagmaa ning inimgeograaf-regionaaluurija nentis, et konverents pidi toimuma Pärnus, sooviga madalhooajal tuua Pärnusse suurel hulgal tarbijaid, kuid nagu ma möödunud aastal, polnud riigis kehtiva olukorra tõttu see võimalik. „Oli heameel näha, et võrgustikuga liitus veel inimesi ning konverents andis hea võimaluse kokku tuua samade huvidega inimesi nii Aasiast kui ka Lõuna-Ameerikast." 

Konverentsi korraldamisesse oli kaasatud ka Euroopa ruumilise planeerimise vaatlusvõrgustik (ESPON) ja URBACTi programm, mille eesmärgiks on kaasa aidata majandus- ja sotsiaalprobleemide lahendamisele Euroopa linnades, samuti panustada linnapoliitika kujundamisse ja tõhustada linnade üle-euroopalist koostööd. 

Konverentsi ettekannetest on tulemas ka kogumik www.norsa-espon2021.ut.ee/programme lehele. 

#teadus
Ümarmudil

Tartu Ülikooli teadlased tutvustasid uuringu "Ümarmudila sotsiaalmajanduslik mõju" tulemusi

#teadus #ühiskonnale
Ümarmudil

Uuringu: “Ümarmudila sotsiaalmajanduslik mõju” tulemuste tutvustamine

#teadus
Ümarmudil

Kas oled Eestis kokku puutunud ümarmudilaga?