Autor:
Unplash

Pärnu kolledž valmistab rahvusvahelise projekti Skills4CMT raames ette koolituskava toetamaks kestlikku rannikuturismi arendamist

Projekti Skills4CMT raames viidi läbi rannikuturismi valdkonna uuring viies Euroopa riigis, millel on külma vee äärsed rannikualad. Uuringuga selgitati välja millistest teadmistest ja oskustest tunnevad puudust jaheda veega rannikuäärsetes piirkondades tegutsevad turismiasjalised. Saadud tagasisidele tuginedes töötatakse eelolevaks sügiseks välja neljast minikursusest koosnev koolitusprogramm.

Rannikuturismi eripäradele keskenduva projekti lõpptulemusena valmib koolitusmoodul, mis põhineb uuringust ilmnenud kitsaskohtadele ja koolitusvajadusele. Ingliskeelsed lühikursused on suunatud ettevõtjatele, sihtkoha arendajatele ja teistele huvilistele, kes soovivad end täiendada rannikuturismi puudutavatel teemadel. Näiteks keskendub üks kursustest rannikupiirkonnas tegutsevate väikeettevõtjate soovidele ning kursuse läbimine aitab ettevõtjaid nende teenuste arendamisel.

„Uuring andis hea ülevaate, millistest teadmistest tunnevad puudust rannikuturismiga seotud ettevõtjad ja piirkonna arendajad. Ühe kitsaskohana selgus, et kohalikud on nii harjunud oma suurepärase elukeskkonna, looduse ja pärismuslugudega, et neis ei osata näha võimalust atraktiivse turismiteenuse loomiseks,” sõnas kolledži spaamajanduse nooremlektor Margrit Kärp. „Teisest küljest on rannikupiirkondades turismisihtkoha arendamisel väga olulisel kohal koostöö erinevate osapoolte vahel. Ka väga heade ideede olemasolul takerdutakse nende elluviimisel tihti koostööoskuste ja koostöötahte puudumise taha – enamik uuringus osalenutest kõikides projektis osalevates riikides tundsid puudust osapooltevahelise koostöö oskusest ja teadlikkusest selle korraldamise osas.“

Uute koolituste teemad

Koolitused annavad osalejatele praktilisi teadmisi ja oskusi läbi e-õppe. „Oleme koostöös viie Euroopa partnerülikooliga ette valmistamas nelja teineteist täiendavat kursust:

  • sissejuhatus ranniku- ja mereturismi teemasse,
  • kestlike tegevuste elluviimine ja juhtimine,
  • rannikuturismi sihtkoha disainimine,
  • veepealsete ja –äärsete külastuselamuste loomine.

Näiteks otsime koolituste käigus vastuseid, kuidas elavdada pakutavate teenuste nimekirja ja mida rannikuäärsetes turismipiirkondades külastajatele pakkuda. Kuidas olemasolevat pakkumust disainida teenuseks? Millised on sammud, mis tuleks astuda, et teenus reaalselt müüks ja misläbi ettevõtja teeniks tulu,“ tõi esile kolledži projektijuht Tõiv Jõul.

Uuringu läbivaks ühiseks jooneks oli turismisihtkoha ja turismiettevõtete kestliku arendamise teema. Ilmnes, et tuntakse puudust laiemast vaatest jätkusuutlikkusele, erinevate regulatsioonide mõistmisel ja tõlgendamisel käitutakse erinevalt. Kestlikkuses nähakse pigem vaid looduskeskkonna hoidmist, jättes teadvustamata majandus- ja sotsiaalvaldkonna “samba” olulisust sihtkoha arengus. Seetõttu on üks neljast e-kursusest keskendunud spetsiaalselt kestliku rannikuturismi teemale. Kursus annab süvendatud vaate, kuidas tegutseda ja planeerida oma tegevusi loodusega kooskõlas, unustamata seejuures majanduslikku tasuvust ja sotsiaalvaldkonna arendamist, kuna jätkusuutliku arengu eesmärk on saavutada tasakaal kõigi kolme valdkonna vahel. „Väikeettevõtetes ei ole reeglina eraldi spetsialisti, kes tegeleks kestlike teemadega. Küll aga saavad ettevõtete juhid oma tegevusi planeerides ja ellu viies teha palju ära selleks, et nende tegevus arvestaks järgmiste põlvkondadega,” lisas Kärp. Keskkonnaalaste teemade kõrval moodustab kursusel olulise osa ka ressursside majandamine, mis mõjutab meie igapäevast sotsiaalmajanduslikku keskkonda.

Kursused algavad sügisel

Ingliskeelseid veebipõhiseid kursuseid hakatakse piloteerima hilissügisel ning sinna on väga oodatud osalema ettevõtjad, sihtkoha arendajad ja teised teemast huvitatud osapooled. Täpsem info avaldatakse septembris Pärnu kolledži kodulehel www.parnu.ut.ee Huvi korral saab võtta ühendust ka juba varem e-kirja teel margrit.karp@ut.ee 

Erasmus+ projekti Skills4CMT peamiseks eesmärk on arendada ranniku- ja mereturismi sektoripõhiseid oskusi, tõstes sellealase kõrghariduse kvaliteeti ning suurendades digitaalseid õppimisvõimalusi. Lisaks Pärnu kolledžile on projekti kaasatud partnerülikoolid Soomest, Lätist, Hollandist ja Iirimaalt. Projekt aitab oma tegevustega kaasa ÜRO säästva arengu eesmärkide saavutamisele, milleks on alalhoidliku, kaasava ja jätkusuutliku majanduse edendamine ning kliimamuutuste ja nende mõjude vastu võitlemise meetmete konstruktiivne rakendamine.

Projektist saab lähemalt lugeda www.skills4cmt.eu

Vidzeme

Läti Vidzeme regiooni omavalitsuste esindajad tutvusid Pärnumaaga

Väärikate ülikool

Väärikate ülikooli jõuluhommik toob kokku erinevad põlvkonnad

kaitseliidu-õppus-orkaan

Kaitseliidu õppus Orkaan hõlmab ka Pärnu kolledži ümbrust