TÜ Pärnu kolledžis jätkab tegevust väärikate ülikool


VÄÄRIKATE ÜLIKOOL PÄRNUS alustab jälle

TÜ Pärnu kolledžis jätkab tegevust VÄÄRIKATE ÜLIKOOL


Eesmärgid:
Eakate inimeste isiksuse, loovuse, annete, initsiatiivi, sotsiaalse vastutustunde arendamine. Ümbritseva elukeskonnaga suhtlusvõimaluste avardamine läbi ühiskonnas toimuvate muutuste teadvustamise ning nendest tulenevate väljakutsetega toimetulekuks uute oskuste ja teadmiste omandamine, toetamaks eakate kohanemist pidevalt muutuvas maailmas.


Kes on oodatud osalema?
Pärnumaalased vanuses 50 +


Kus toimub?
Tartu Ülikooli Pärnu kolledži korraldamisel Sanatooriumi Tervis konverentsisaalis Seedri 6 Pärnu 80010


Millal toimub?
Esimene kokkusaamine kolmapäeval, 8. septembril 2010. a. kell 16.00-17.30
Auditoorne õppetegevus kaks korda kuus.


Mis on kavas?
Vestlused, loengud, seminarid, õppekäigud, väljasõidud. Aktiivne osaleja saab TÜ
Avatud Ülikooli tunnistuse


Kuidas registreeruda osalemiseks?
10-12. augustil kell 10.00-13.00 TÜ Pärnu kolledžis Ringi 35 ruumis 113 isikuttõendava dokumendi alusel või e-post: mari.suurvali@pc.ut.ee

Info telefonil 4450531 mob 5150448

Loengute temaatika:

regionaalne areng ja võimalused
euroraha
Eesti inimarengu aruanne
hariduse osa ja roll võitluses sotsiaalse eraldatusega
kodanikuühiskond, vabatahtliku töö
tarbijakaitse
seadusandlus: uus perekonnaseadus, abikaasade varalised suhted, vanema ja lapse suhted
aktiivne vananemine: tervis, liikumine, osalus ühiskonnaelus
teadusuudised, majanduselu
sotsiaalne keskkond ja tööturg
looduskeskkond ja elukvaliteet
Õppekäigud ja praktilised õpikojad
arvutiga sõbraks
aiakujundus, koduaed
uued tegutsemisvõimalused läbi kodanikuühendustes osalemise
õigusabi: toetamislepingud, elurendise ja ülalpidamislepingud,
naabriõigused, omanikuõigused ja - kohustused, pärimisseaduse põhimõisted

Mari Suurväli
TÜ Pärnu kolledž
Väärikate Ülikooli projektijuht
mob 5150448